Hò Chèo Thuyền

Tác giả:

Hò Chèo Thuyền

( Dân Ca )


Đoàn Văn Nghệ TNHSSV Nguồn Sống sưu tập


 

Dân Ca Miền Bắc

Nhịp 2/4

Chồng chài là chài vợ lưới (dô dô khoan dô hậy)
Vợ lưới thì con câu (dô dô khoan dô hậy)
Sông Ngô là Ngô bể Sở (dô dô khoan dô hậy)
Biết đâu đâu bến bờ (dô dô khoan dô hậy)
Dô khoan dô hậy
Khi nên là nên tay kiếm (dô dô khoan dô hậy)
Tay kiếm thì tay cờ (dô dô khoan dô hậy)
Không nên là nên ta cũng (dô dô khoan dô hậy)
Chẳng nhờ là nhờ cậy ai (dô dô khoan dô hậy)
Dô khoan dô hậy

Dân Ca Việt Nam – Đoàn Nguồn Sống Xuất Bản – 10/10/1970

 

Thảo luận cho bài: "Hò Chèo Thuyền"