Hồ chiều

Tác giả:

Thê-Húc dáng cong bước chiều ký ức
Trang mây bay Bút-Tháp mực xanh ngày.

Thảo luận cho bài: "Hồ chiều"