Hò Hụi

Tác giả:

Hò Hụi

( Dân Ca )


Đoàn Văn Nghệ TNSVHS Nguồn Sống sưu tập


 

Dân Ca Miền Trung

Nhịp C, hơi nhanh

(Hù là khoan là hù là khoan a la khoan hò khoan là hù là khoan)
Tìm em (hù là khoan)
Như thể tìm chim (hù là khoan)
Chim ăn bể bắc (là hù là khoan)
Anh tìm bể đông
(Bớ hò bớ hụi. Bớ hụi hát hụi hò khoan.)
(Hù là khoan là hù là khoan a la khoan hò khoan là hù là khoan)
Tình em (hù là khoan)
Như nước dòng sông (hù là khoan)
Thương anh áo rách (là hù là khoan)
Phòng không mà buồn
(Bớ hò bớ hụi. Bớ hụi hát hụi hò khoan.)
(Hù là khoan là hù là khoan a la khoan hò khoan là hù là khoan)

Dân Ca Việt Nam – Đoàn Nguồn Sống xuất bản – 10/10/1970

 

Thảo luận cho bài: "Hò Hụi"