Hồ Truờng

Tác giả:

Hồ Truờng

Trần Lãng Minh


Thơ: Nguyễn Bá Trác


Đại trượng phu
Không hay xé gan, bẻ cột
Phủ cương thường
Hà tất tiêu dao
Công chưa thành, danh chẳng đạt
Tuổi trẻ bao lâu, mà đầu bạc
Trăm năm thân thế, bóng tà dương
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang
Ai người tri kỷ ?
Lại đây cùng ta
Cạn một hồ trường!

Hồ Hồ hồ …Hồ trường
Hồ Hồ hồ …Hồ trường
Hồ Hồ hồ …Hồ Trường

Hồ Trường, Hồ Trưởng
Rót về Bắc phương ngọn Bắc phong
Vi vút các trại đá tuông
Rót về Nam phương
Miền Nam nghìn dặm thẳm …
Non nước mờ sương …
Rót về Đông phương
Nước biển đông chảy siết
Chinh quân lạng
Rót về Tây phương
Mưa Tây Sơn từng trận
Chưa tràn …

Có người quá chén
như điên, như cuồng …
Nào ai tỉnh ?
Nào ai say ?
Chí ta, ta biết
Lòng ta ta hay

Nam nhi sự nghiệp ư ?
Hồ thỉ
Hà tất
thành sầu đối cỏ cây

 

Thảo luận cho bài: "Hồ Truờng"