Hồ Trường

Tác giả:

Hồ Trường

Trần Lãng Minh


thơ Nguyễn Bá Trác


Trình bày:
Trần Lãng Minh

Đại trượng phu không hay xé gan, bẻ cột
Phù cương thường hà tất tiêu dao
Công chưa thành, danh chẳng đạt
Tuổi trẻ bấy lâu, mà đầu bạc
Trăm năm thân thế, bóng tà dương
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang
Ai người tri kỷ ?
Lại đây cùng ta
Cạn một hồ trường!

Hồ Hồ Hố …Hồ trường
Hồ Hồ Hố …Hồ trường
Hồ Hồ Hố …Hồ Trường

Hồ Trường, Hồ Trường
Rót về Bắc phương ngọn Bắc phong
Vi vút cát chảy đá đá tuôn
Rót về Nam phương
Miền Nam nghìn dặm thẳm …
Non nước mờ sương …
Rót về Đông phương
Nước biển Đông chảy siết sinh cuồng loạn
Rót về Tây phương
Mưa Tây Sơn từng trận chứa chan …

Có người quá chén
như điên, như cuồng …
Nào ai tỉnh ?
Nào ai say ?
Chí ta, ta biết
Lòng ta ta hay
Nam nhi sự nghiệp ư… hồ thỉ
Hà tất thành sầu đối cỏ cây

TÀI LIỆU THAM KHẢO
CD Hạnh Phúc Nơi Một Con Đường
Thực hiện: Trần Lãng Minh – Nga Mi
(703)451-8134 / (703)442-0150

 

Thảo luận cho bài: "Hồ Trường"