Hồ Xuân Hương

Tác giả:

Bá ngọ con ong bé cái nhầm
(H.X.H)

Xuân chẳng buông hương
sao bướm vượt đường
Kìa hoa leo tường
là hoa dâm bụt
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Hồ Xuân Hương"