Hoạ bài “Ngày xuân cùng các bạn lên lầu quán Trấn Vũ ngắm cảnh hồ” của ông Thận Tư gửi cho

Tác giả:

Tích du vô kế phục đăng lâu,
Khước ỷ lan can vọng bích lưu.
Quân diệc đa tình đáo yên thuỷ,
Ngã do di hận mãn đinh châu.
Nhật tà thiên địa song bồng mấn,
Xuân tĩnh giang hồ nhất bạch âu.
Dao tưởng đương niên hành lạc xứ,
Tàn mai không tự cố cung đầu.

Thận Tư: xem chú thích bài “Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận”. Quán Trấn Vũ cũng gọi là quán Chân Vũ, ở bên Hồ Tây.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Hoạ bài “Ngày xuân cùng các bạn lên lầu quán Trấn Vũ ngắm cảnh hồ” của ông Thận Tư gửi cho"