Hoạ bài “Tự mừng bảy mươi tuổi” của Uy Viễn

Tác giả:

Quần sơn nam vọng độc chi di,
Dao tưởng tiên sinh vị lão thì.
Tự cổ anh hùng vô đại dị,
Như kim xỉ đức kiến ưng hy.
Thường gia thế vị chung tu tửu,
Cấm đoạn sương hoa bất thượng tỳ.
Văn đạo Hồng phong dục hồi thủ,
Khởi ưng lục thập cửu niên phi.

Dịch nghĩa

Một mình chống cằm ngồi ngắm những ngọn núi phía nam
Tưởng nhớ lại thời tiên sinh còn chưa già
Xưa nay anh hùng đại để đều như thế cả
Chỉ tuổi tác và đức độ của tiên sinh thì ít ai bằng
Rốt cuộc, nếm mùi đời thì cần phải pha rượu vào
Còn như hoa tuyết thì nhất định cấm để cho đậu vào râu mép
Nghe bảo tiên sinh muốn ngoảnh đầu về phía núi Hồng Lĩnh
Lẽ nào suốt sáu mươi chín năm về trước tiên sinh sai cả ư?
Bài này hoạ nguyên vận bài “Thất thập tự thọ” của Nguyễn Công Trứ.

Thảo luận cho bài: "Hoạ bài “Tự mừng bảy mươi tuổi” của Uy Viễn"