Hòa Bình Là Cơm Áo

Tác giả:

Hòa Bình Là Cơm Áo

Trịnh Công Sơn


Ôi người là một ngọn giáo đâm vào mặt chiến-tranh
Ôi người là một ngọn đuốc đốt cho tan những nhà tù
Hòa Bình ! Hòa Bình ! ôi câu nói
Ba mươi triệu người lập lại mãi trên môi
Hoà Bình ! Hòa Bình!
Là mơ ước ba mươi triệu người
Hòa Bình ! Hòa Bình là xương máu
Bao nhiêu triệu người đã dựng lấy hôm nay

Ôi người là một ngọn giáo đâm vào mặt chiến-tranh
Ôi người là một ngọn đuốc đốt cho tan những nhà tù
Hòa Bình ! Hòa Bình ! ôi câu nói
Ba mươi triệu người lập lại mãi trên môi
Hoà Bình ! Hòa Bình!
Là mơ ước ba mươi triệu người
Hòa Bình ! Hòa Bình là xương máu
Bao nhiêu triệu người đòi cùng có hôm nay

Tài liệu: Tập nhạc Trại Hè Ðất Nước – Nessonvaux 7/75 . Lực lương Sinh Viên Việt Nam Chống Cộng tại Liège – Belgique .

Nguồn: Băng-nhạc Kinh Việt Nam & Ta Phải Thấy Mặt Trời được phát hành năm 1971 hoặc 1972.

Thảo luận cho bài: "Hòa Bình Là Cơm Áo"