Hoa Bông Bụt

Tác giả:

Ánh nước hoa in một đóa hồng
Vẩn nhơ chẳng bén, bụt là lòng
Chiều mai nở, chiều hôm rụng
Sự lạ cho hay thuyết sắc không.

Thảo luận cho bài: "Hoa Bông Bụt"