Hoa Cỏ May

Tác giả:

Hồn anh như hoa cỏ may

Một chiều gió cả bám đầy áo em.

Thảo luận cho bài: "Hoa Cỏ May"