Hoạ đáp Hoàng tham tri tặng hồi nguyên vận • Hoạ vần thơ Hoàng tham tri tặng ngày về hưu

Tác giả:

Tái xuất hà tâm bác nhất quan
Thẩn lao nhị thụ thập niên gian
Thiếu Lăng ly loạn tần ngâm khổ
Bành Trạch quy lai cửu ái nhàn
Lão nhãn kỷ hồi kinh kiến hải
Dư sinh thử nhật hảo hoàn san
Tế thời bằng quận quần công lực
Vô sự sài môn vĩnh tự quan

Bản dịch của Lê Phụng

Lại ra lần nữa làm quan
Thân này hai bận mười năm đủ rồi
Ngâm thơ Đỗ Phủ thương đời
Noi gương Bành Trạch yên vui cảnh vườn
Mắt già dâu biển ngại ngần
Sống thừa tìm chốn gửi thân yên lòng
Giúp đời nhờ sức chư ông
Cửa sài đóng chặt nhưng mong bấy rầy

Thảo luận cho bài: "Hoạ đáp Hoàng tham tri tặng hồi nguyên vận • Hoạ vần thơ Hoàng tham tri tặng ngày về hưu"