Hoa Hồng Trên Đường Xa

Tác giả:

Hoa Hồng Trên Đường Xa

Nguyễn Kiệt


Có Người có Ta,
Cõi tình muôn màu,
Khổ đau hạnh phúc!
Có Người có Ta,
Cõi đời có nhau
Ta Quay Về bên nhau…
Tạo Vật có Ta,
Yêu tình muôn thuở,
Dầu bao dâu bể!
Tạo Vật có Ta,
Chung nguồn suối thương,
Đoá Hoa Hồng Tim Ta!
Đường xa… Có Người có Ta,
Vượt biển phong ba,
Chung sức lấp biển sầu.
Đời Ta, Một lần nở Hoa
Tình Hồng ngát xa,
Dâng sắc hương muôn đời sau…
Đường xa… Có Người có Ta,
Vượt biển phong ba,
Chung sức lấp bể sầu.
Đời ta, Một lần nở Hoa Tình Hồng ngát xa,
Dâng sắc hương muôn đời sau…
Có Người có Ta, Mong vượt khổ đau,
Hiền minh quân tử,
Có gì thiết tha,
Thương đời trí cao,
Ta Quay Về bên nhau…
Có Người có Ta, Yêu đời thiết tha,
Tình Hồng Ta hát,
Đường về suối thương,
Tâm Hồn ngát hương,
Đoá Hoa Hồng Tim Ta!
Có Người có Ta,
Cõi tình muôn màu,
Khổ đau hạnh phúc!
Có Người có Ta,
Cõi đời có nhau
Ta Quay Về bên nhau…
Tạo Vật có Ta,
Yêu tình muôn thuở,
Dầu bao dâu bể!
Tạo Vật có Ta, Chung nguồn suối thương,
Đoá Hoa Hồng Tim Ta! Đường xa…
Có Người có Ta, Vượt biển phong ba,
Chung sức lấp biển sầu.
Đời Ta, Một lần nở Hoa Tình Hồng ngát xa,
Dâng sắc hương muôn đời sau…
Đường xa… Có Người có Ta,
Vượt biển phing ba, Chung sức lấp bể sầu.
Đời ta, Một lần nở Hoa Tình Hồng ngát xa,
Dâng sắc hương muôn đời sau…
Có Người có Ta,
Mong vượt khổ đau,
Hiền minh quân tử,
Có gì thiết tha, Thương đời trí cao,
Ta Quay Về bên nhau…
Có Người có Ta, Yêu đời thiết tha,
Tình Hồng Ta hát,
Đường về suối thương,
Tâm Hồn ngát hương,
Đoá Hoa Hồng Tim Ta!

 

Thảo luận cho bài: "Hoa Hồng Trên Đường Xa"