Hoa lau trắng

Tác giả:

Man mác hoa lau trắng
Đường về thăm Nguyễn Du
Ngàn lau từ Nguyễn thấy
Bạc xóa đến bây giờ.

Thảo luận cho bài: "Hoa lau trắng"