Hoả lệnh cuối thu

Tác giả:

Cửu trùng gươm báu uổng trao tay,
Trùng cửu thơ trao lửa hẹn ngày.
Một gió mười phương, mây ruổi gấp;
Khói trong lò nữa, gấp theo mây!
Tháng 10-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Hoả lệnh cuối thu"