Hoa Lưu Ly

Tác giả:

Giữa trăm hoa trên đồng
Thấy em, bông hoa nhỏ,
Cánh biếc tựa sắc trời,
Lá xanh non như cỏ.
E ấp và khiêm nhường
Thì thầm, hoa đồng nội
Chỉ một điều muốn nói:
“Xin, xin đừng quên tôi!”.

Thảo luận cho bài: "Hoa Lưu Ly"