Hoa mai

Tác giả:

…chỉ cúi đầu trước hoa mai
Cao Bá Quát

Rừng lặng vắng rặng tình thưa bóng cả
Mai lạnh ồ hoa lời lạ cháy trời.

Thảo luận cho bài: "Hoa mai"