Hoạ mười bài “Xem hoa cúc ở nơi đóng quân” của ông tham tán kỳ 2

Tác giả:

Lao lạc quan hà khách tứ mang,
Hoàng mai vũ hậu lục hà hương.
Cố viên thu sắc kim hà tự?
Thử địa hàn hoa chính ngạo sương.
Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn học, 1976

Thảo luận cho bài: "Hoạ mười bài “Xem hoa cúc ở nơi đóng quân” của ông tham tán kỳ 2"