Hoa nào ấm mộng?

Tác giả:

Từ hoa vương giả đến hoa hèn
Bướm cũng vừa say đã nhạt men
Giận khắp loài thơm lòng chẳng ấm
Còn chăng đâu đó LỬA ĐÀI SEN!
14-6-1963

Bài thơ này còn được tuyển lại trong tập Bút nở hoa đàm.

Nguồn: Lửa từ bi, Đoàn thanh niên tăng ni xuất bản, Sài Gòn, 1963

Thảo luận cho bài: "Hoa nào ấm mộng?"