Hoa nghĩa trang

Tác giả:

Sống khác làng
chết cùng quê liệt sĩ
Đọi máu thay lời
trang nghĩa trăng soi

Mai ngày anh không còn
Hành quân vui gió nắng
Đầu anh em nhớ trồng
Một gốc hoa mận trắng
Để lòng riu riu cành
Nghìn bướm cười cánh nắng

Hoa tình hoa nghĩa trang
Hoa mồ hoa biệt động
Đáy lạnh lòng băn khoăn
Xòe nắng vui người sống
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Hoa nghĩa trang"