Hoạ nguyên vần bài trước

Tác giả:

Tái thứ nguyên vận

Trạm nguyên lưu thuỷ phát sơn thôn,
Nhật Lệ triều đầu dũng hải môn.
Thanh Vị trọc Kinh đồng bất túc,
Hoàng hoa lục trúc lưỡng vong ngôn.
Tuế thu thuật mễ kham cung khách,
Thiên giả tùng niên cập bão tôn.
Phù thế kỷ kinh tang lỗ biến,
Sàng đầu y cựu tửu doanh tôn.

 
Bài này hoạ nguyên vần bài “Tặng nhân” ở trước.

 

Thảo luận cho bài: "Hoạ nguyên vần bài trước"