Hoạ sĩ là ai?

Tác giả:

Nét vẽ sông Vàng ngược nẽo xanh.
Buông tay, hồn ở lại trong tranh.
Hòa theo bóng sáng về Nguyên Thủy,
Từ đấy phàm thân bỗng nổi danh!

Thảo luận cho bài: "Hoạ sĩ là ai?"