Hoa sóng

Tác giả:

Sóng xô ghềnh đá sóng tan
Bọt tung trắng xoá muôn ngàn hoa bay.
Hoa bay ghềnh đá đêm ngày
Sóng xô và biển vọng đầy âm vang.
Nguồn: Biển trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Hoa sóng"