Hoa Tạng Trầm Tư

Tác giả:

Gửi một người đã rũ bỏ bụi trần ai

Mặt trời đã lặn từ lâu nhưng trăng chưa mọc
Bầu trời thăm thẳm chỉ có những vì sao lấp lánh
Như muốn thì thầm nhắn nhủ một điều bí ẩn dị kỳ…
Mặt trời Đại – Bi đã lặn rồi.
Mà vầng trăng Lăng Già chưa chịu ló dạng.
Thế gian như trống vắng quạnh hiu
Các hàng Trời, Người đều như quờ quạng
Trong bóng tối đêm sâu,
Chẳng biết nghĩ sao về thân phận mình
Cũng như về bổn lai cái vũ trụ lạnh lùng huyền hoặc này
Ngay đến đàn chim cũng xào xạc thức giấc trong lùm cây
Trong bóng tối đêm sâu,
Chắc rằng có những đàn tiểu quỷ lũ lượt
đương nghiêng ngả cả cười…
Nhưng may thay là vẫn còn những vì sao
Tương tư những ánh mắt xa khơi.
Đương muốn thì thầm nhắn nhủ một điều gì?!…

Khép cánh cửa sài vì thoảng cơn gió lạnh,
Thắp nén tâm hương, khơi dậy ngọn đèn hiu hắt.
Lần giở những trang tôn kinh, đắm mình theo giòng chữ….
Bỗng thấy bàng hoàng như bơi lội giữa một biển đầy sao…
Và thoảng như nghe hiểu lời thì thầm nhắn nhủ
Của các tinh cầu thiên chủ
Muốn di ngôn cho các kiếp xưa sau…

Từ thuở không tên.
Ai, Ai đã vén lên tấm màn này???
Tấm màn vừa kỳ dị huyền hoặc vừa hết mực hiển nhiên.
Khiến cho, thọat nghe,
Các lòai hữu tình đều dụi mắt thẫn thờ
Vì không tin ở mắt mình, nghi ngờ tai mình?!
Ai đã nói lên được cái Chân lý không thể khác ấy
Về đạo lý vận hành của vũ trụ kiếp sống này?!
Chắc chắn không phải vì một vị vua trời Phạm Thiên sơ thiền nào đó.
Cũng không phải một vị Thượng Đế mờ mờ nhân ảnh.
Vì,
Cái tâm lượng hữu hạn làm sao nói được vô hạn,
Cái có số lượng làm sao nói vô lượng,
Cái chưa ra khỏi một thế giới làm sao mô tả thế – giới – võng
Và cái còn rơi rớt vọng tưởng vọng tình, chấp trước có không,
Thì làm sao luận bàn rốt ráo về hư không??
Ai đã nói lên giáo lý như thực như hư
Về nhịp điệu sở hành của cái Thâm – Tâm – Diệu – Quang – Minh – Hải ấy??

Ai đã nói lên những điều khó thể nói,
khó thể biết…
Từ mẫn nhắc nhở chúng sanh si ngây
Trong các cõi nhiều như hạt bụi…
Chỉ rõ biển Không – hải – uyên – nguyên hào quang sáng ngời không có một vật
cùng bí ẩn của sự động niệm mê sảng muốn tự chiếu soi
Khiến cho cái vô tận biến hình thành tận…

Diễn nói về những đám bụi hào quang xoay vần miên viễn
Làm loé lên cơ man cơn lốc ảnh-hiện-thức-biến chập chùng
Lung-linh-mê-đồ-ảo-phố…
Giảng giải rằng tuy mỗi tia-chớp-nháng đều niệm niệm diệt,
Nhưng vì suy động bởi sức nghiệp tương-tợ-tương-tục
Nên vẫn hiện lên như có vật và có tác vi…

Nói về nhịp điệu của thân-tâm-hành
Vừa chu kỳ (cyclique) vừa cực-độ-chuyển-hiện;
vừa ly-tâm vừa hướng-tâm
Và trong đó,
những trạng thái như trái ngược
Vẫn thường thành tựu lẫn nhau…
Diễn giải không ngừng…
Về thời gian, không gian ngang dọc huyễn-mộng vọng-tưởng
Chỉ là do nhịp điệu bồng bềnh vô thủy của tâm thức hữu tình
Về huyễn-số,
Huyễn-tế,
Huyễn-trí
Về cái tâm đại-ảo-sư nổi cơn cuồng-mị
Dệt nên đại-ảo-thành nhốt kín kẻ u mê!?..

Nhắc đi nhắc lại pháp-giới này chẳng thực chẳng hư
Chẳng-vật-chẳng-phi-vật
Không đoạn không thường
Không lai không khứ
Không Nhất-dị
Chẳng onde chẳng corpuscule
Vì chỉ là ảnh-hiện
Vì chỉ là một trường thức-biến mênh mang
Vì mọi sư-vật đểu không mảy may tự-tánh…
Và sự phủ-định kông cùng (negation) chính là chuyển sang sự khẳng định (affirmation) tối thượng
Và hết thảy vô-tự-tánh chính là chỉ rõ nơi thể tánh bờ mé khó thể chỉ bày…

Ai,
Ai là bân Nan-tư có thể khoai thai từ ái
Nói lên những điều như vậy..??

Nhưng trong cái màn lưới thế-giới-võng chập chùng
Dệt nên bởi đám bụi trần-ai-nghiệp-dĩ,
Ai là những bậc tỏa sức hào quang
Để làm nơi nương về của thế giới cùng hư-không?
Ai là bậc có đủ nhãn lực
Để nhìn thấy cả thế-giới-hải bao la;
Chỉ nhỏ như một bông hoa khi nở ra, lúc cụp lại.
Lại nhìn thấy mỗi hạt bụi cũng nở ra
Thành một thế giới nơi đó có đủ trăm vạn ức
Nhật Nguyệt, tinh tú, Tu Di cùng hải hội nhiệm mầu?
Ai là bậc biết rõ và quở trách cái thứ thiên đường thấp kém
Của ngọai-đạo còn nặng nề kiến chấp Có-Không
Nên chỉ biết loanh quanh, luẩn quẩn nơi mấy tầng trời?
Lại dùng tâm nhãn tịnh-diệu
Vượt ra khỏi tiểu-thiên thế giới,
Ra khỏi trung thiên, khỏi đại thiên,
Trải qua kiếp số,
Lặng ngắm nhìn các thứ cõi
Hoặc thô, hoặc diệu
Hoặc uế, tịnh
Để chỉ đường cho các chúng sanh hoang loạn
Biết cách xin sang Tịnh-Độ thắng duyên…

Ai là bậc có thể hiện thân vô biên
Tỏa hào quang bao trùm nhiều cõi
Để biết rõ từng hạt mưa, từng tâm niệm chúng sanh?
Là bậc hiện thân mình làm một cõi
Để dung chứa chúng sanh lăng xăng ngủ vùi…
Có thể bóp nát nhiều thế giới
Thành vi-trần
Thành bụi quang minh,
Rồi lại từ vi trần kết thành thế giới
mà chẳng làm kinh động chúng sanh???

Ai có thể trụ thân mình trong vô lượng kiếp
Để chờ đợi một chúng sanh thành thục căn lành…
Hoặc thay đổi nhịp điệu tâm-hành
Đem một kiếp vào một sát na
Hay kéo dài sát na thành nhiều kiếp…??

Ai,
Ai đây??
Ai là bậc nan-thắng này??
Ai có thể nói rằng:
Diệt tận định cây-khô-tro-nguội chưa phải là bờ-mé,
Và tầng trời Phi-tưởng kia vẫn chưa phải Bến cũ tịch liêu…

Ai là bậc ra vào thung dung các cơn đại định,
Lấy một thân nhập định, lúc xuất lại nhiều thân…
Ai dám nói rằng cơn tam muội có cơ man không siết kể,
Nhưng mọi sở-hành đều thu gọn nơi sát-na-tế-phổ-quang-minh???
Ai là bậc tùy tâm dọc ngang pháp giới,
Tuy vẫn ngồi bất động tịch-nhiên
Mà vẫn hiện hóa-thân nườm nượp tỏa khắp hư không…
Mỗi bước chân đi đều chấn động các cõi
Khiến các nẻo mê-đồ thoắt trống vắng rỗng không…??

Ai là bậc giữa những cơn tam-tai kiếp họai
Làm nổi lên những luồng phong-luân rào rạt
Đẩy các chúng sanh lên những tầng trời Sơ-Nhị-Tam thiền
Tương tự như làn sóng cồn làm sống lại đám cá Tích ngất ngư..??

Ai biết rõ chúng sanh dường như Mộng-Ảo
Song những niềm đau khổ vẫn có thật triền miên…
Ai dám tự nói mình cũng chỉ là huyễn mộng
Mà chẳng ngừng hứng khởi Đại-Bi-Tâm…
Ai biết rõ các hạnh đều như mơ, như tia nắng quái
Mà vẫn phân thân hóa độ chẳng ngừng tay….

Ai biết rõ tất cả thế gian chỉ là huyễn hiện
Mà vẫn liên miên biến hóa tràn đầy thế gian…??

Ai đã ân cần khuyên nhủ
Tất cả chúng sanh
Phải làm con cá Tích lội-ngược-giòng năm lớp sương mù
Rồi chỉ rõ các hạnh, các địa,
Các giải thóat môn,
các tràng hạnh nguyện,
Mọi thứ tâm hành biến hóa,
Để trở thành những bậc
Tuy vẫn ở thế gian mà vẫn siêu xuất thế gian….??

Ai là bậc nói lên những điều như vậy,
Khiến cho ngàn trước, ngàn sau,
Trải những kiếp số không thể tính đếm,
Chẳng có một cái gì có thể thóat khỏi
Chân lý vận hành của những lời này…??
Ai…
Ai là bậc nan-ngộ ấy???

Ai là ai vậy??
Những lời ấy là những lời gì..??

Sương khuya đã thấm lạnh miền đất sa mạc
Đột khởi lên từ đáy biển sâu do một bàn tay nào đó…

Ngọn đèn như heo hút,
lụn bấc, vơi dầu
Những trang tôn kinh như im lìm mờ nhạt,
Chỉ nghe gió khuya xào xạc…
Thấy hình như,
Thực ra…
Chẳng có ai nói cả…
Và lời kia chỉ là tiếng vọng thì thầm
Của pháp giới cùng tâm thức lặng thing….

Trên vòm trời…
Những cánh buồm sao đã ẩn đi mất dạng
Vì trăng tà đã hiện lên
Giữa thinh không
Lững-lờ-không-bạn
Tỏa sáng ngời trên Bến cũ chẳng có một ai…!!!

Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng

Thảo luận cho bài: "Hoa Tạng Trầm Tư"