Hoa Tết

Tác giả:

Năm lạnh tình chờ mai gốc lão
Đào diện hoa xuân báo lấy chồng

Thảo luận cho bài: "Hoa Tết"