Hoa tía

Tác giả:

Thêm ai hoa tía lặng chìm
Nắng âm âm im lìm sắc hoa
Bồi hồi chẳng rõ sao ta
Lại ngơ ngẩn giữa hồn hoa bóng chiều.
1957 

Thảo luận cho bài: "Hoa tía"