Họa Tốn Phong Nguyên Vận

Tác giả:

(1)

Kiếp này chẳng gặp nữa thì liều,
Những chắc trăm năm há bấy nhiêu.
Nghĩ lại huống đau cho phận bạc,
Nói ra thêm nhẹ với thân bèo.
Chén thề thủa nọ tay còn dính,
Món tóc thời xưa cánh vẫn đeo.
Được lứa tài tình cho xứng đáng,
Nghìn non muôn nước cũng tìm theo.

(1) Họa nguyên vần thơ ông Tốn Phong.

Thảo luận cho bài: "Họa Tốn Phong Nguyên Vận"