Hoa Trang hương sách

Tác giả:

Nước Việt từ sau buổi xuống đường,
Hoa Trang giòng giõi ngát thư hương.
Trên bờ năm tháng soi thân phận,
Liễu hết thời khoe họ Đế vương!
Tháng 10-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Hoa Trang hương sách"