Hoạ vần bài thơ của Thúc Minh tiễn biệt Duẫn Trai

Tác giả:

Nhất tôn trọc tửu hàn đăng dạ,
Sổ trước tàn kỳ tế vũ thiên.
Khách lý phong quang hành mộ hĩ,
Toạ trung tân chủ cố y nhiên.
Tiền đồ lịch lịch câu nhàn mộng,
Phù thế du du kỷ thiếu niên.
Hồ hải cựu du đa mạnh lãng,
Hương giang tân cú lại quân truyền.

 
Thúc Minh chưa rõ là ai. Doãn Trai là hiệu của Nguyễn Văn Hiển (1827-1865), người xã Mỹ Chính, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, đỗ cử nhân năm Triệu Trị thứ 6, hoàng giáp năm thứ 7 (1847), từng giữ các chức Hàn lâm viện biên tu, Hàn lâm viện thị giảng, Án sát tỉnh Quảng Ngãi, Tuyên phủ sứ Phú Yên.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Hoạ vần bài thơ của Thúc Minh tiễn biệt Duẫn Trai"