Hoạ vần bài thơ “Năm Giáp Dần (1794) vâng mệnh vào kinh Phú Xuân, lúc lên đường, lưu biệt các bạn ở bắc thành” của Hải ông Đoàn Nguyễn Tuấn

Tác giả:

Hoành Sơn sơn ngoại lĩnh nam trình,
Cầm kiếm tương tuỳ thướng ngọc kinh.
Thố tuỷ vị hoàn tân đại dược,
Báo bì nhưng luỵ cựu phù danh.
Thương minh thuỷ dẫn bôi trung lục,
Cố quốc thiềm tuỳ mã hậu minh.
Thử khứ gia huynh như kiến vấn,
Cùng đồ bạch phát chí tinh tinh.

 

Dịch nghĩa

Bên kia dãy núi Hoành Sơn, ông lên đường đi vào phía nam,
Mang theo gươm đàn vào Kinh.
Ông lấy tuỷ con thỏ chế vị thuốc tiên chưa xong,
Thì đã lại mang luỵ vì danh hão, như con báo mang luỵ vì cái lốt da.
Nước biển ánh vào chén rượu màu xanh biếc,
Mảnh trăng quê hương dõi theo vó ngựa.
Lần nay ông vào, gặp anh tôi có hỏi,
Nhờ nói lại rằng tôi đang ở bước đường cùng, và tóc đã lốm đốm bạc.

Thảo luận cho bài: "Hoạ vần bài thơ “Năm Giáp Dần (1794) vâng mệnh vào kinh Phú Xuân, lúc lên đường, lưu biệt các bạn ở bắc thành” của Hải ông Đoàn Nguyễn Tuấn"