Hoa vàng anh

Tác giả:

Vàng ảnh vàng anh hoa chim vườn truyện cổ
Áo gọi chẳng vào lòng nhớ cụt tay.

Thảo luận cho bài: "Hoa vàng anh"