Hoa về

Tác giả:

Mỗi năm hoa về đây
Hoa nói gì với người
Lòng đời chăc nặng lắm
Hoa nói hoài không thôi


Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

Thảo luận cho bài: "Hoa về"