Hoài Cảm

Tác giả:

Tình khách bâng khuâng mấy dậm đường

Mai tàn, sen đã ngát mùi hương
Màu thu vườn cũ nay sao nhỉ
Hoa lạnh nơi này đã cợt sương. 

Thảo luận cho bài: "Hoài Cảm"