Hoan Hô

Tác giả:

Hoan Hô

( chưa biết )


Hoan Hô (1)

Hoan hô anh này một cái . Hoan hô anh này .

Nào chúng mình hoan hô. Nào chúng mình hoan hô

Hai ba nào ta hoan hô. Hoan hô

Hoan Hô (2)

Hoan hô! Hoan hô ! Chúng ta cùng ca.

A !….. A !…… A !……

Chúng tôi phục anh rất nhiêù rồi

A ! a …… a .

Chúng tôi phục anh rất nhiều

 

Thảo luận cho bài: "Hoan Hô"