Hoàng hôn

Tác giả:

Ve sầu buồn hát lá đa
Hoàng hôn già vớt phù sa bồi tình

Thảo luận cho bài: "Hoàng hôn"