Hoàng hôn

Tác giả:

Hoàng hôn tối thị vô liêu lại,
Nhân tự thương tâm, nhật tự tà.
Lâu thượng nhất huỳnh tuỳ nguyệt độ,
Liêm tiền sổ điểu hoà phong ca.
Văn chương hồi thủ đo trần mộng,
Phú quý nhàn phao khán lạc hoa.
Tận nhật bế môn duyên để sự,
Sầu thôi yếm kiến túc nhân đa.

 
Nguồn: Thi nhân Việt Nam hiện đại, Phạm Thanh, Xuân Thu tái bản, 1990

Thảo luận cho bài: "Hoàng hôn"