Học dốt

Tác giả:

Mi nắng chạy đùa xanh liễu tốt
Cành già chim học dốt lời yêu

Thảo luận cho bài: "Học dốt"