Hồi 12: Võ công giả đưa về Đông thành, đem Vân Tiên bỏ trong hang Thương tòng

Tác giả:

Võ công không ngớt lòng phiền,
Ân tình thế lợi khó tuyền đặng vay.

1021. Dạy Tiên: “Ngươi hãy ngồi đây,
“Cho ta trở lại sau này liệu toan.”
Công rằng: “Hỡi mụ Quỳnh Trang,
“Dò lòng ái nữ Thể Loan thế nào?
“Mặc con toan liệu làm sao,
“Vốn không ép vợ, nỡ nào ép con.”
Loan rằng: “Gót đỏ như son,
“Xưa nay ai nỡ đem chôn xuống bůn?
“Ai cho sen muống một bồn.
“Aì từng chanh khế sánh phồn lựu lê.

1031. “Thà không trót chịu một bề,
“Nỡ đem mình ngọc dựa kề thất phu.
“Đă công chờ đợi danh nhu,
“Rể đâu có rể đui mù thế ni,
“Đã nghe người nói hội này,
“Rằng: Vương Tử Trực chiếm rày thủ khoa
“Ta dầu muốn kết sui gia,
“Họ Vương họ Võ một nhà mới xinh.”
Công rằng: “Muốn trọn việc mình,
“Phải toan một chước dứt tình mới xong.
1041. “Nghe rằng: “Trong núi Thương tòng.
“Có hang thăm thẳm bịt bùng khôn ra.
“Đông thành ngàn dặm còn xa,
“Đem chàng bỏ đó ai mà biết đâu?”
Phút vừa trăng đă đứng đầu,
Vân Tiên ngồi trước nhà cầu thở than.
Võ công ra trước dỗ chàng:
“Xuống thuyền rồi sẽ đưa sang Đông thành.”
Ra đi đương lúc tam canh,
Dắt vào hang tối bỏ đành Vân Tiên.
1051. Bỏ rồi rón rén bước liền,
Xuống ngay chèo quế dời thuyền tách xa.
Tiên rằng: “Các chú đưa ta,
“Xin đưa tôi tới quê nhà sẽ hay.
“Ghi lòng dốc trọn thảo ngay,
“Một phen mà khỏi ngàn ngày chẳng quên.”
Lặng nghe vắng tiếng hai bên,
Trong hang tăm tối đá trôn chập chồng.
Vân Tiên khi ấy hãi hùng,
Nghĩ ra mới biết Võ công hại mình.
1061. Nực cười con tạo trớ trinh,
Chữ duyên tráo trác, chữ tình lãng xao.
Nghĩ mình tai hại biết bao,
Mới lên khỏi biển lại vào trong hang.
Dây sầu ai khéo vương mang,
Tránh nơi lưới thỏ, gặp đàng bẫy cheo.
Trong hang sau trước quạnh hiu,
Muốn ra cho khỏi ai dìu dắt đi?
Oan gia nợ đă khéo gây,
Ôi thôi thân thể còn gì mà toan.
1071. Đă đành xa cõi nhân gian,
Dựa mình vào chốn thạch bàn nằm co.
Đêm khuya ngọn gió thổi lò.
Sương sa lác đác mưa tro lạnh lùng.
Năm ngày chịu đói khát ròng.
Nhờ ba hườn thuốc đỡ lòng hôm mai.

Thảo luận cho bài: "Hồi 12: Võ công giả đưa về Đông thành, đem Vân Tiên bỏ trong hang Thương tòng"