Hỏi

Tác giả:

có điều gì mà không thể nói và hiểu được…

thoáng
trầm
cung điệu Nam Ai
như
sầu
xứ Huế
nước
dài
chảy đôi
nhớ ai ?
mắt đỏ
chờ người
lãng du
thuyền lướt
quên lời
thề xưa 

Thảo luận cho bài: "Hỏi"