Hỏi cụ Ngáo

Tác giả:

Nghe nói ngày xưa lão chặt đầu,
Đầu xanh, đầu bạc tội gì đâu?
Sao không chặt hết đầu bao đứa,
Mũ mão rồng bay, áo phượng chầu?
Nay lão vác tròng đi thịt chó,
Chó vàng, chó mực tội gì đâu?
Sao không chặt hết bao con đó,
Liếm gót giày Tây, béo mượt đầu?
1938

Cụ Ngáo: tên một đao phủ ở triều đình Huế, đã từng chém đầu rất nhiều nhà yêu nước của ta, về già làm nghề thịt chó.

Thảo luận cho bài: "Hỏi cụ Ngáo"