Hơi đồng

Tác giả:

Vàng chín chín tim toòng teng ngực thật
Mải hơi đồng tình dỏm khuất thâm tâm.

Thảo luận cho bài: "Hơi đồng"