Hội Gió Mây

Tác giả:

Có lẽ ta đâu mãi thế này

Non sông lẩn thẩn mấy thu chầy
Ðã từng tắm gội ơn mưa móc
Cũng đã xênh xang hội gió mây
Hãy quyết phen này xem thử đã
Song còn tuổi trẻ chịu chi ngay
Xưa nay xuất xử thường hai lối
Mãi thế rồi ta sẽ tính đây

Ðây là bài thơ thứ nhì trong bốn bài theo thể liên hoàn thất ngôn bát cú. Bốn bài là :
-Quân Tử Cố Cùng
-Hội Gió Mây
-Thú Ðiền Viên
-Thú Tiêu Dao 

Thảo luận cho bài: "Hội Gió Mây"