Hỏi Gió Vô Căn

Tác giả:

“…Không gặp, ắt dùng tâm để ngó

Không đi, khỏi ngại tiến hay … lùi”
YN

Là khôn, là dại, thước nào đo
Lòng biển, lòng sông, cũng dễ dò
Em giấu tình riêng trong đáy mắt
Xa, gần đều thấy cái bơ vơ

Ðáng hay không đáng mở lòng ra
Hỏi gió vô căn, hỏi nguyệt tà
Tri kỷ kiếp này đâu dễ kiếm
Sống mà không sống, ích gì ta

Thảo luận cho bài: "Hỏi Gió Vô Căn"