Hỏi thăm cô Bích Ngọc

Tác giả:

Bích Ngọc nào đây muốn lấy chồng?
Con nuôi bà Tú phải hay không?
Trăng non khi đã nhiều lên xuống
Bến nước bây giờ lắm đục trong
Bảy chữ tám nghề thêm mệt não
Năm lừa mười lọc tiếc cho công.
Lầu xanh quyết chí gieo cầu hả?
Tú Xơn kia kết giải đồng!
Lệ Thanh

Nguồn: Báo Sài Gòn, số 18-11-1935

Thảo luận cho bài: "Hỏi thăm cô Bích Ngọc"