Hỏi Vợ

Tác giả:

Mưỡu:
Tình riêng trăm ngẩn mười ngơ,
ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi trời
xem thơ trời cũng nực cười
cười cho hạ giới lắm người oái oăm.

Nói:
Khách hà nhân giả? (2)
Cớ làm sao suồng sả dám đưa thơ
Chốn tiên cung ai kén rể bao giờ.
Chi những sự vẫn vơ mà giấy má?
Chức nữ tảo tùng giai tế giá. (3)
Hằng Nga bất nại hạo phu miên (4)
Mở then mây quăng trả bức hồng tiên
Mời khách hãy ngồi yên trong cỏi tục
Người đâu kiếp trước Đông Phương Sóc,
Ăn trộm đào riêng học thói ngày xưa,
Trần gian đày mãi không chừa.

Nguyễn Khắc Hiếu.

(2) Người khách đó là ai vậy?
(3) Ả chức đã đi lấy chồng lâu rồi.
(4) Chị Hằng thì không thích ôm chồng nằm ngủ.

Thảo luận cho bài: "Hỏi Vợ"