Hồn cúc

Tác giả:

Bây lâu sát ngõ, chẳng ngăn tường
Không dám sờ tay sợ lấm hương
Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá
Muốn ôm hồn cúc ở trong sương.
Nguồn: Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995

Thảo luận cho bài: "Hồn cúc"