Hôn đa ôm

Tác giả:

Hôn đa ôm tóc tình hương mắc lối
Thu đèo xe sợi rối mối vương đeo.

Thảo luận cho bài: "Hôn đa ôm"