Hồn mưa

Tác giả:

Xuân chăng nghìn sợi tơ hư thực
Như tiếng người chưa ngỏ một lời
Tình ai nhoà bóng hay mưa xoá
Phơ phất hồn mưa cũng tả tơi
Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Thảo luận cho bài: "Hồn mưa"