Hờn thặng phấn

Tác giả:

Lòng ngát tràng giang, mộng bể hồ.
Sầu ai chuông lên giấc Cô Tô,
Gió thu ngày trắng hương vương giả,
Bạc gãy bồng hoen bụi đế đô.
Nửa kiếp phong lưu hờn thặng phấn,
Một trời sương móc lạnh vi lô.
Cửa trăng, bướm lạc đường chăn gối…
Mặt giếng thêu vàng xác lá ngô.

Thảo luận cho bài: "Hờn thặng phấn"