Hồn thơ họ Lý

Tác giả:

Lấy rượu làm binh khởi thế công,
Bầu trời tan dưới gót thi ông.
Men vàng dốc nguyệt đêm quăng chén,
Một nước thanh bình mở giữa sông.

Thảo luận cho bài: "Hồn thơ họ Lý"